Algemene Voorwaarden

Er zijn regels voor het gebruik van de app FP. Deze regels kunnen een beetje moeilijk zijn om te lezen. De regels gaan over dingen zoals het gebruik van de app en wat er gebeurt als er problemen zijn.
Als je de app FP gebruikt, betekent dit dat je de regels accepteert. Als je hulp nodig hebt om de regels te begrijpen, vraag dan jouw hulpverlener of adviseur om hulp.

Doel van dit document

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de app FP van Stichting Financieel Paspoort, hierna te noemen de Stichting. Onder gebruik wordt mede verstaan het downloaden en het installeren van deze app. 

Indien één of meerdere bepalingen in de Algemene Voorwaarden nietig of vernietigd mocht(en) worden, dan blijft het overige in de Algemene Voorwaarden, volledig van toepassing. De nietige, dan wel vernietigde bepaling zal door de Stichting worden vervangen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk in acht wordt genomen. 

Van de Algemene Voorwaarden kan slechts worden afgeweken met schriftelijke instemming van de Stichting. 

Gebruiksrecht

De app FP is bestemd voor individueel gebruik door natuurlijke personen. Natuurlijke personen die een functie binnen een organisatie vervullen, kunnen de app FP wel gebruiken, maar doen dit dan op persoonlijke titel. 

Voor elke vorm van gebruik die afwijkt van het toegestane dient de gebruiker vooraf contact op te nemen met de Stichting, zodat kan worden beoordeeld welke oplossingen er voor deze specifieke behoefte(n) beschikbaar zijn en onder welke voorwaarden dat dan zal plaatsvinden.

Indien een gebruiker jonger is dan 18 jaar, dient deze voor het gebruik van de app FP de toestemming van zijn ouder(s) of zijn wettelijke vertegenwoordiger(s) te hebben. Door de Algemene Voorwaarden te accepteren, garandeert de gebruiker dat hij of zij 18 jaar of ouder is of toestemming heeft van zijn of haar ouders of wettelijke vertegenwoordiger(s).

De Stichting heeft te allen tijde het recht om een gebruiker bij een, naar mening en inzicht van de Stichting, oneigenlijk gebruik van de app FP, het gebruik van de app FP per direct te ontzeggen. Daarnaast kan de Stichting het gebruiksrecht te allen tijde beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand.

De Stichting biedt geen technische ondersteuning en staat derhalve op geen enkele wijze ervoor in dat de app FP op het door een gebruiker gekozen toestel (foutloos) functioneert.

Het is een gebruiker van de app FP niet toegestaan om de app:

  • op welke wijze dan ook te distribueren en/of aan een derde beschikbaar te stellen;
  • zonder goedkeuring van de Stichting te gebruiken voor commerciële doeleinden;
  • te deassembleren, decompileren of onderwerpen aan reverse engineering.

Uitsluiting en beperking aansprakelijkheid 

De Stichting kan uitsluitend verantwoordelijk worden gehouden voor, en aanvaardt derhalve uitsluitend aansprakelijkheid ten aanzien van, haar eigen handelen en niet voor of ten aanzien van het handelen van derden door wie of met wie verbindingen worden aangegaan op basis van de app FP.

De Stichting wijst elke aansprakelijkheid af voor gevolgen van het gebruik van de app FP op een wijze die niet expliciet is toegestaan.

De app FP geldt uitdrukkelijk niet als een middel waarmee een gebruiker zijn of haar financiële administratie kan voeren. Een gebruiker is uitdrukkelijk zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen financiële administratie en om digitale en/of fysieke kopieën, alsmede de originele bestanden te houden. De Stichting accepteert geen aansprakelijkheid voor het tenietgaan van en/of ongewenste terbeschikkingstelling van (onderdelen van) de financiële gegevens van een gebruiker, indien de oorzaak daarvan ligt bij een derde die niet door de Stichting is ingeschakeld.

De Stichting is uitsluitend aansprakelijk voor de directe schade en accepteert derhalve nimmer aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals gevolgschade. Voorgaande is slechts anders indien de schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld zijdens de Stichting.

De aansprakelijkheid van de Stichting is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door een eventueel ter zake afgesloten verzekering daadwerkelijk wordt uitgekeerd, dan wel bij gebreke aan een dergelijke verzekering of uitkering tot een bedrag ad € 500,00 per gebeurtenis, waarbij meerdere samenhangende gebeurtenissen als één geheel worden beschouwd.

Gebruiker vrijwaart de Stichting, althans stelt haar geheel schadeloos ter zake van vorderingen tot nakoming, schadevergoeding of andersoortige aanspraken van derden welke voortvloeien uit dan wel verband houden met het gebruik van de app FP, zulks in de ruimste zin van het woord.

Beschikbaarheid van onze diensten

De Stichting biedt de gratis versie van de app FP aan zonder enige impliciete of expliciete garanties ten aanzien van de kwaliteit of beschikbaarheid hiervan. De app FP wordt aangeboden via de Apple Store en de Google Play Store. De beschikbaarheid van de app FP in deze stores kan worden onderbroken ten behoeve van onderhoud, reparaties en upgrades, of geheel worden beëindigd. 

De Stichting kan sommige van of al haar diensten te allen tijde stopzetten, met inbegrip van bepaalde functies en de ondersteuning voor bepaalde apparaten en platformen. Gebeurtenissen die buiten de invloedssfeer van de Stichting liggen, kunnen van invloed zijn op de diensten, zoals natuurlijke gebeurtenissen of andere situaties van overmacht. 

Toegang tot persoonlijke financiële paspoorten die door een gebruiker zijn aangemaakt op zijn/haar apparaat, zijn beveiligd met een persoonlijke PIN-code. Alleen de gebruiker kent deze code. Het is een gebruiker niet toegestaan deze code op welke wijze dan ook met anderen te delen. De Stichting kan een gebruiker niet helpen als deze code kwijt geraakt is. In dit geval kan een gebruiker een nieuw persoonlijk paspoort aanmaken en de gegevens opnieuw ophalen bij de diverse bronnen.

Wijziging, opschorting en beëindiging

Het gebruiksrecht geldt in beginsel voor de duur dat de app FP operationeel is of tot het moment dat een gebruiker de app zelf van zijn of haar toestel verwijdert. Hierbij geldt uitdrukkelijk dat de Stichting de beschikbaarheid van de app FP op elk door haar gewenste moment, al dan niet tijdelijk, kan beëindigen indien sprake is van een wetswijziging of andersoortige gewijzigde omstandigheid die een voortzetting van de app FP naar de mening en inzicht van de Stichting niet langer wenselijk of mogelijk maakt. 

De Stichting kan toegang tot of het gebruik van de app FP wijzigen, opschorten of beëindigen, wanneer de Algemene Voorwaarden of de intentie daarvan worden geschonden, of wanneer door het gebruik letsel of mogelijke (wettelijke) risico’s voor de Stichting bij gebruikers of anderen wordt veroorzaakt.

Indien een gebruiker niet langer gerechtigd is gebruik te maken van de app FP, is hij of zij gehouden de app per direct van het toestel, dan wel de toestellen waarop de app is geïnstalleerd, te verwijderen.

Wijziging, opschorting en beëindiging door de Stichting geven gebruikers geen recht op enige vorm van financiële compensatie.

Inhoud van het persoonlijk paspoort

De Stichting heeft geen persoonlijke informatie van een gebruiker, noch bemoeit zij zich met de inhoud van hetgeen een gebruiker met behulp van de app FP heeft verzameld. Net zoals de zorg voor de persoonlijke gegevens in papiervorm en digitaal op een van de eigen apparaten, is een gebruiker zelf verantwoordelijk voor het beschermen hiervan. De Stichting adviseert alle apparaten te voorzien van een goede toegangsbeveiliging en de persoonlijke PIN-code op de app FP geheim te houden.

De app FP bevat gegevens die zijn opgehaald bij bronnen waarvoor een gebruiker persoonlijk toegang had. De kwaliteit en juistheid van deze gegevens worden bepaald door de beheerders van de bronnen. De Stichting biedt geen garantie dat deze gegevens juist zijn.

Beperking van functies binnen de app FP

Het gebruik van het algemene deel van de app FP is gratis en (binnen deze Algemene Voorwaarden) vrij toegankelijk. De Stichting behoudt zich het recht voor bepaalde delen en functies binnen de app te beperken.  

Bedoelde beperking geeft gebruikers geen recht op enige vorm van financiële compensatie.

Geschillenbeslechting: toepasselijk recht en forumkeuze

Op de dienstverlening van de Stichting Financieel Paspoort of verbonden organisaties, op basis van de app FP is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien een bij de rechtsbetrekking tussen partijen betrokken derde partij aldaar woonplaats heeft. 

De Rechtbank Oost-Brabant is primair bevoegd van geschillen tussen partijen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin hebben partijen het recht het geschil in onderlinge overeenstemming voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten, hetzij door minnelijke schikking, hetzij door mediation of door arbitrage. Wanneer partijen kiezen voor arbitrage dan wijzen zij gezamenlijk één arbiter aan. 

Bij buitengerechtelijke geschilenlbeslechting draagt elk der partijen haar eigen kosten en worden de kosten die voor beide partijen gezamenlijk zijn gemaakt, gelijkelijk over partijen verdeeld.

Acceptatie Algemene Voorwaarden

Door de app FP te downloaden, te installeren of te gebruiken accepteert de gebruiker deze Algemene Voorwaarden onder uitsluiting van eventuele afwijkende eigen voorwaarden. Iedere keer dat de gebruiker de app FP downloadt, installeert of opwaardeert naar een nieuwe versie, dienen de voorwaarden te worden geaccepteerd voordat men met de app FP verder kan. Deze actuele voorwaarden en het tijdstip dat de gebruiker deze heeft geaccepteerd, zijn altijd in te zien in de app FP onder Instellingen – Algemene Voorwaarden. 

Wijziging en aanvulling Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden kunnen door de Stichting worden gewijzigd of aangevuld. Indien en zodra dat gebeurt zal gebruiker hiervan een notificatie ontvangen. Elk verder gebruik nadat deze notificatie is gedaan houdt acceptatie in van de gewijzigde en/of aangevulde versie. De tekst van de actuele voorwaarden is beschikbaar in de app onder Instellingen – Algemene Voorwaarden.

Wijziging van de Algemene Voorwaarden kan samenhangen met een nieuwe versie van de app FP. De Stichting behoudt zich het recht voor het gebruik van oudere versies van de app FP te beëindigen en de update naar een nieuwe versie af te dwingen. Hiervoor controleert de app FP bij het opstarten op een centrale locatie wat de actueel beschikbare versie is. Hierbij worden geen persoonlijke gegevens uitgewisseld noch opgeslagen.

De Stichting zal zich inspannen de app FP werkend te houden op de actuele versies van Android en Apple IOS. Oudere versies van Android en Apple IOS kunnen de oorzaak zijn van problemen bij het installeren of het niet functioneren van de app FP.

Versie mei 2021