Stichting Financieel Paspoort heeft geen winstoogmerk en wil transparant zijn in haar verslaglegging. Hier vindt u de belangrijkste informaties over onze organisatie,  inkomsten en uitgaven.

Naam instelling: Stichting Financieel Paspoort
RSIN / Fiscaal nummer: 855574926
Contactgegevens: Postadres:

Raadhuisstraat 3001

5261 EH VUGHT

E-mail: info@financieelpaspoort.nl

Telefoon: 06-21 88 87 01

Doelstellingen Stichting Financieel Paspoort 1. De Stichting stelt zich ten doel: het vergroten van de financiële zelfredzaamheid van alle inwoners van Nederland die zich in een financieel kwetsbare positie bevinden of daarin dreigen te geraken.

Het verrichten van alle werkzaamheden, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, om zo bij te dragen aan het voorkomen dat mensen in financiële problemen komen, dan wel aan het sneller en beter helpen van mensen met financiële problemen.

Op deze wijze wil de Stichting bijdragen aan een financieel gezonde(re) maatschappij waaraan iedereen in staat is om deel te nemen.

2. De Stichting streeft ernaar haar doel te bereiken door:

a. hulpmiddelen aan te bieden, zodat een ieder individueel overzicht heeft van alle persoonlijke financiële gegevens;

b. van daaruit het verkrijgen van inzicht in welke actie en ondersteuning mogelijk nodig zijn om meer grip te krijgen op de persoonlijke financiën;

c. het versterken van het maatschappelijk draagvlak voor financiële redzaamheid via het aangaan van samenwerkingen met of deelneming in andere organisaties die hieraan een bijdrage kunnen leveren; en

d. het besturen van andere rechtspersonen, voor zover deze past binnen casu quo niet strijdig is met de doelstellingen van de Stichting.

3. De Stichting heeft uitdrukkelijk niet het maken van winst tot doel,

4. De Stichting beoogt een algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel Sb Algemene wet inzake rijksbelastingen, of een daartoe in de plaats getreden bepaling, te zijn en als zodanig aangemerkt te zijn door de Nederlandse belastingdienst. De Stichting dient uitsluitend of nagenoeg uitsluitend – voor ten minste negentig procent (90%) – het algemeen belang.

Beleidsplan: Beleidsplan Stichting Financieel Paspoort 2023 – 2026 maart 2023
Bestuurssamenstelling: Philip Helmer, voorzitter
Tom Hillemans, vice-voorzitter
Noortje Kneepkens, secretaris
John Karsten, penningmeester
Beloningsbeleid: alle bestuursleden werken onbezoldigd voor Stichting Financieel Paspoort. Zij kunnen gemaakte onkosten- en reisvergoeding declareren volgens het vastgestelde declaratiereglement.
Verslag activiteiten en financiële verantwoording: 2017 Jaarrekening Stichting Financieel Paspoort

2018 Jaarrekening Stichting Financieel Paspoort

2019 Jaarrekening Stichting Financieel Paspoort

2020 Jaarrekening Stichting Financieel Paspoort

2021 Jaarrekening Stichting Financieel Paspoort

Intellectueel eigendom: Alle concepten, producten en gereedschappen zijn eigendom van de Stichting Financieel Paspoort
Bankrekening: NL51TRIO0198322992 ten name van Stichting Financieel Paspoort