Waarom het Financieel Paspoort?

  • Financieel Paspoort biedt een persoonlijk financieel inzicht, voor iedereen
  • Financieel Paspoort helpt bij schuldhulpverlening
  • Financieel Paspoort voor het aanvragen van een Voedselpakket
  • Financieel Paspoort helpt bij pensioenen (binnenkort)

De organisatie van de Stichting Financieel Paspoort

  • De Stichting heeft geen personeel in dienst 
  • Het bestuur en vrijwilligers zetten zich onbezoldigd in
  • Het bestuur bestaat uit 4 leden
  • Een team van actieve vrijwilligers zet zich is voor verschillende onderwerpen, afhankelijk van de maatschappelijke actualiteit 

Wij zijn onafhankelijk, niet commercieel en geen onderdeel van een andere instelling of organisatie. Hierdoor zijn wij vrij in onze keuzes, primair in het belang van de burger. 

Leden van het bestuur zijn:

Philip Helmer, voorzitter
Tom Hillemans, vice-voorzitter
Noortje Kneepkens, secretaris
John Kartsen, penningmeester

Philip Helmer, voorzitter

Philip Helmer was vele jaren verantwoordelijk voor de informatievoorziening bij financiële instellingen zoals verzekeringsmaatschappijen en banken, in binnen- en buitenland. Daar heeft hij o.a. vastgesteld dat de beschikbaarheid en kwaliteit van persoonlijke financiële gegevens een basisprobleem is voor alle betrokkenen. Voor de persoon zelf omdat persoonlijk inzicht ontbreekt en financiële problemen te laat zichtbaar worden, voor de hulpverlener en adviseur omdat de processen moeizaam en foutgevoelig zijn. Philip Helmer is voorzitter en verantwoordelijk voor de ontwikkeling van ons netwerk van partnerorganisaties.

Tom Hillemans, vice-voorzitter

Tom Hillemans is actief als vicevoorzitter van het bestuur van Stichting Financieel Paspoort. Daarnaast besteedt hij een aantal dagen per week in zijn functie van vice-voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken (Voedselbanken Nederland) en vanuit die functie diverse andere hieraan gerelateerde functies. Na zijn carrière gestart te zijn in diverse financiële functies heeft hij diverse directiefuncties bij zorg- en schadeverzekeringsmaatschappijen vervult. Zijn laatste functie in deze branche was Algemeen Directeur bij Polis Direct.

Noortje Kneepkens, secretaris

Is ruim 40 jaar advocaat geweest en in die hoedanigheid zeer vaak geconfronteerd geweest met cliënten die financiële problemen hadden. Deze problemen werden met name veroorzaakt door het ontbreken van inzicht in de eigen financiën. Als secretaris van Stichting Financieel Paspoort werkt zij er graag aan mee om iedere burger de mogelijkheid te geven wel inzicht in de eigen financiën te krijgen en zo problemen op dit gebied te voorkomen.

John Karsten, penningmeester

Hij heeft vele jaren leiding gegeven aan bedrijven in de kantorenmarkt. Inspelen op nieuwe ontwikkelingen en het transformeren van organisaties waren de speerpunten. Kernbegrippen in zijn beleid waren: doelen realiseren, gedragsverandering, zelfontplooiing en teamwork. Aan de realisatie van de missie van FP wil hij graag bijdragen. Hij zet zijn expertise in om mensen te ondersteunen,die moeite hebben om de vele veranderingen in de maatschappij bij te kunnen benen. Het geven van perspectief en vertrouwen is cruciaal voor hem. Zijn focus binnen de Stichting Financieel Paspoort ligt bij het werven van fondsen.

De Raad van Advies van Stichting Financieel Paspoort

  • De Raad van Advies ondersteunt het bestuur bij strategische keuzes en geeft gevraagd en ongevraagd advies
  • Ook de Raad van Advies zet zich onbezoldigd in

Leden van de Raad van Advies zijn:

Robert Timmer
Robert Timmer / Technology for Good
Monique Opdam
Monique Opdam / Interim CMO en CCO
Wil Janssen / Chief Marketing Officer InnoValor

Leden van ons kernteam zijn:

Frans van Delft
Jan Waalen
Mark Allin
Pim Driendijk
René Bouwman
Stefan Gort

Verantwoording

Stichting Financieel Paspoort heeft geen winstoogmerk en wil transparant zijn in haar verslaglegging. Hier vindt u de belangrijkste informaties over onze organisatie,  inkomsten en uitgaven.

Donaties

Als u onze missie wilt ondersteunen en wilt dat het Financieel Paspoort blijft bestaan,  doe een donatie. Maak  uw bijdrage over op IBAN NL51TRIO0198 3229 92. Als u een ontvangstbewijs wilt ontvangen, vermeldt dan uw naam en emailadres. Na ontvangst krijgt u een bevestiging. Alvast bedankt voor uw bijdrage!